Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 19.12.2019 19:13:57 

Historie

Vítejte na stránce mrsnemcicenh.websnadno.cz v sekci Historie
 

Historie němčických rybářů.

  Řeka Haná a říčka Broděnka byly, v historických dobách, vždy plné ryb a obyvatelé našeho kraje toho také náležitě využívali. Do sklonku 19. století mohli občané chytat ryby v tekoucích vodách prakticky bez omezení. Až v roce 1885 přijímá Říšská rada Zákon o rybářství ve vodstvu vnitrozemském, který ruší oprávnění volného rybolovu a zakazuje některé způsoby lovu ryb. Nestanovuje však lovné míry – ty se zavádí až v roce 1947. Přijetím tohoto zákona také vstupuje do života rybářů povinnost kupovat si státní rybářský lístek. Stál 1 zlatý a majitel ho musel nosit k vodě. A právě zánik volného rybolovu a později i nutnost nákupu povolenky, vytvářejí potřebu rybářů sdružovat se do spolků, které přece jenom měly větší váhu při jednání s majiteli revírů. První organizací sdružující sportovní rybáře byla Unie rybářských spolků a družstev v Praze, založená roku 1923 a v roce 1933 přejmenovaná na Rybářskou unii Československé republiky.

   Snahy o organizaci rybářského sportu se v Němčicích nad Hanou objevují až poměrně pozdě. 16.listopadu roku 1940 ve 20 hodin se v Lidovém domě schází ustavující valná hromada Rybářského spolku v Němčicích n/H. Všech 17 přítomných členů volí do svého čela poštovního zřízence ve výslužbě pana Bohumila Dvořáka (1892 – 1944) bytem Němčice n/H č. p. 15. Na jeho práci zřejmě stála celá činnost spolku, protože s jeho smrtí končí i spolek. Sice ještě v roce 1946 je zvolen předsedou pan Karel Beneš, rolník z Němčic, ale už v lednu 1948 provádí Zemský národní výbor výmaz Rybářského spolku Němčice n/H ze Spolkového katastru, pro ztrátu veškerého členstva. Přesto můžeme směle považovat rok 1940 za počátek éry organizovaného sportovního rybářství v naší obci.

   Výše zmíněné členstvo odchází do konkurenčního Rybářského spolku Haná v Němčicích nad Hanou, založeného 9. 9. 1942, vázaného na němčický cukrovar. Ustavující valná hromada tohoto dne zvolila předsedou pana Vojtěcha Oulehlu, kontrolora v cukrovaru. Valné hromady ze účastnilo 55 členů. Dalším předsedou je od roku 1947 do roku 1949 pan Karel Beneš (1895 – 1954). Vidíme tedy jak byly oba spolky personálně propojeny. Na jaře 1949 už mnozí členové předsednictva kádrově nevyhovovali novým mocipánům a tak se do čela organizace dostává pan Teodor Varhaníček z Němčic. Už v této době dochází během řepné kampaně ke znečišťování toku Hané a Broděnky a tak na valné hromadě členstvo žádá úhradu škod za otrávené ryby po cukrovarech v Němčicích a v Doloplazích. Následně dochází k dohodě mezi doloplazským cukrovarem a rybáři o bezplatném vyžívání cukrovarského rybníku v Doloplazích, za předpokladu, že rybáři nebudou vznášet žádné nároky na odškodnění za úhyn ryb při kampani. V roce 1950 spolek plynule přechází do nově vzniklé Jednoty rybářů v Praze, která na začátku roku 1951 oznamuje Rybářskému spolku Haná v Němčicích nad Hanou jeho zánik a nařizuje zřídit Lidový rybářský spolek v Němčicích nad Hanou, schválit nové stanovy a nové volby výboru. V interním přípisu vyzívá dosavadní výbor aby „novou kandidátku sestavil nejenom podle odborných kritérií, ale především z hlediska třídnosti a politické spolehlivosti a tuto poslal ke schválení na NF“. Dosavadní předseda kupodivu vyhověl těmto kritériím a tak je v červnu 1951 opět zvolen. V roce 1952 schválilo Národní shromáždění nový zákon o rybářství, který zbavuje rybářské organizace povinnosti platit pachtovné za revíry. 15.září 1957 se koná ustavující sjezd Československého svazu rybářů do kterého přechází i němčičtí rybáři.

  Záznamy o činnosti rybářů z Němčic na konci 50-tých a začátku 60-tých let se bohužel nedochovaly a tak víme jen, že v po panu Varhaníčkovi dělal předsedu pan Jaroslav Hruška (1932 – 2005, soustružník) a to do roku 1968.

  Na výroční členské schůzi 3.3.1968 je novým předsedou zvolen pan Jaroslav Pinkas (1926 – 1997, voják z povolání), který tuto funkci vykonává do roku 1973. V roce 1968 má organizace 89 členů a hospodaří částkou cca 34 tis. Kčs. Významný přínos do rybářské pokladny tvoří zisky z chovu ryb na rybnících v Hrušce, ale především ve Vitčicích – vlajkovém rybníku němčických rybářů té doby.

  V roce 1969 se opět mění název organizace – po přijetí zákona o československé federaci dochází ke změně organizace rybářství a na sjezdu ve dnech 28. a 29. června 1969 vzniká Český rybářský svaz a od té doby se na dlouho rybářský spolek nazývá Místní organizace Českého rybářského svazu v Němčicích nad Hanou. V tomto roce má organizace 84 členů, kteří ulovili 652 kusů ryb o váze 742 kg, z toho 257 kaprů o váze 412 kg. Touto dobou se též začíná mluvit o velmi ambiciózním projektu – výstavbě nového rybářského objektu (klubovna, garáž, sklad a společenský sál) na pozemku u Porážky v Němčicích. Rybáři získali příslib financování, koupili pozemek, posháněli cihly a nechali si vypracovat projekt. Peníze se ovšem nepodařilo sehnat a tak celá akce skončila rozkradením cihel a prodejem pozemku, kde dnes stojí přečerpávací stanice kanalizace.

   V roce 1970 dochází ke sloučení Rybářského sdružení Morkovice - Slížany a MO ČRS Němčice nad Hanou v jednu organizaci se sídlem v Němčicích. Od této doby tedy rybáři hospodaří na tocích Hané a Broděnky, na rybnících Porážka, Pastviska, Doloplazy, Hruška, Vitčice, Tetětice, Slížany, Ovčáček v Morkovicích a kamenolomu v Hradčanech. Cena povolenky na tyto revíry je 110 Kč. Rybáři vyvíjejí i kulturní činnost, v roce 1971 pořádají dvoudenní zájezd na Mušov, organizují ples, rybářské závody, mají i vlastní rybářskou knihovnu (29 knih). V roce 1972 podává demisi předseda pan Pinkas a činnost výboru řídí pan Antonín Tesařík, jako místopředseda. Do funkce předsedy je zvolen v roce 1973. V tomto období probíhá též velmi necitlivá regulace Broděnky, při které dochází k rozsáhlým úhynům ryb. V roce 1972 vzniká kroužek mladých rybářů pro děti od osmi let. Dřív (od roku 1957) mohli chytat jen starší patnácti let.

  V roce 1973 má organizace 103 členů a při přijímání nových dochází k důležité změně. Dosavadní praxe byla taková, že noví členové byli přijímáni mezi rybáře po krátkém pohovoru s výborem. Nově tedy museli adepti cechu Petrova absolvovat krátký kurs a pak složit písemné zkoušky ze znalostí rybářských předpisů a norem. V tomto roce se také začíná dlouhodobá spolupráce se Stavebními stroji, jde hlavně o sběr kovového šrotu v areálu podniku. Na podzimním výlovu ve Vitčicích se prodávají kapři - členovi za 10.- Kčs za kilogram, nečlenovi za 15.- Kčs. V tomto roce rybáři ulovili 2.601 ks ryb o váze 1.701 kg, z toho třeba 49 štik o váze 58 kg. V roce 1974 má organizace 85 členů, pořádají rybářský ples. Vstupenka stála 10.- Kčs, v tombole byli tři živí kapři, dort a jeden čokoládový kapr. Kuchyni výborně vedl Josef Študent a spotřebovali 40 kaprů.

  V roce 1978 je do funkce předsedy zvolen pan František Zouhar (nar. 1932). Při této volbě došlo, na tu dobu, k nevídané situaci. Předseda volební komise pan Hrabčík dává hlasovat o každém kandidátovi do výboru jednotlivě. Všichni jsou zvoleni jednohlasně až na pana Juru z Morkovic - 36 členů pro, 60 proti. Rybáři v tomto roce pořádali tři zábavy, jeden ples a zájezd na Rusavu. 178 členů chytilo v tomto roce 6.069 ks ryb o váze 3.026 kg, z toho bylo třeba 66 ks candátů o váze 157 kg. Členská povolenka stála 170.- Kčs.

   V roce 1980 má organizace 203 členů, z toho je 43 dětí do patnácti let. Mládež se pravidelně účastní rybářských závodů „Zlatá udice“. V tomto roce vyhrál místní kolo žák 6. třídy Aleš Antl. Dosáhl 95% možných bodů z testů a chytil kapra 43 cm a 5 plotic. V roce 1981 proběhly volby nového výboru, předsedou zůstává pan Zouhar. V roce 1982 stojí povolenka 190.- Kčs.

  Největší akcí roku 1983 bylo čištění Mlýnského náhonu, nepřístupná místa se musela ručně vyhazovat, zbytek udělala mechanizace. Za tuto těžkou dřinu Meliorační družstvo zaplatilo rybářům částku 27.500.-  Kčs.

   V roce 1985 se začíná opravovat rybník v Unčicích, který dal k dispozici pan Váňa. Tento rybník je unikátní tím, že je napájen přímo ze zřídla v rybníce, tudíž většinou nezamrzá a nedostanou se do něj splachy z polí. Tím je velice vhodný pro komorování ryb přes zimu.

   V roce 1986 má organizace 400 členů, pokračují práce v Unčicích, na které rybáři dostali dotaci od KV ČRS ve výši 42.000.- Kčs. Koncem roku bylo velké sucho, tudíž bylo v Hané málo vody a tak nedošlo k naředění splašků z řepné kampaně, řekou se valila 40 cm vysoká pěna a rybí obsádka byla zcela devastována. V roce 1987 byly opět volby nového výboru, post předsedy obhájil pan Zouhar, organizace má 421 členů, kteří ulovili 6.471 ks ryb o celkové hmotnosti 3.537,5 kg. což je 26,5 kusu a 14,5 kilogramu na člena. V roce 1988 má organizace 445 členů a hospodaří se ziskem 30.359,60 Kčs. V roce 1989 má organizace 451 členů, kteří ulovili 5.035 ks ryb o váze 4.717,8 kg (z toho třeba 444 ks karase stříbrného).

   Politické změny po roku 1989 se samozřejmě odrazily i v činnosti rybářské organizace. Po výroční členské schůzi v roce 1990 odstupuje z funkce předsedy pan Zouhar a nahrazuje ho pan Miloslav Olšanský (1936 –1999). V rámci restitucí organizace přichází o rybník ve Vitčicích a na ostatní vody musí postupně uzavírat nájemní smlouvy s jejich majiteli. V červnu 1990 se od Českého rybářského svazu odtrhává celý Jihomoravský kraj a vzniká Moravský rybářský svaz, jehož členem se stává i němčická organizace, čímž se zase mění její název na Místní organizace Moravského rybářského svazu Němčice nad Hanou.

   Záznamy z let 1990 – 1994 se bohužel nedochovaly a tak víme jen, že organizaci nadále řídil pan Volšanský, na rybnících probíhaly běžné údržbové práce, němčičtí rybáři měli společné povolenky s rybáři tovačovickými a přerovskými a pozvolna se vypořádaly majetkové vztahy mezi ČRS a MRS. Cena povolenky za rok 1994 byla 400.- Kč.

  Od roku 1995 se pozvolna zlepšuje kvalita vody v Hané, hlavně vlivem provedených technologických úprav v cukrovaru. Dochází k uklidnění vztahů mezi ČRS a MRS, v důsledku toho se zavádí společná celorepubliková povolenka. V roce 1996 je zvolen nový výbor. Funkci předsedy opět zastává pan Volšanský, který se osobně zasazuje o čistou a výborně zarybněnou Hanou. A skutečně se jejích březích začínají, po mnoha letech, opět objevovat rybáři a nechodí domů s prázdnou. Organizace má 427 členů, kteří mohou nově lovit na rybníku Švábka v Morkovicích a povolenka stojí 460.- Kč.

   Povodně v létě 1997 se němčických rybářů prakticky nedotkly, akorát předčasně ukončily rybářský tábor mládeže na chatě Hájenka na štěrkopískových jezerech u Tovačova a mnozí členové organizace nelitovali volného času a jezdili pomáhat odklízet následky povodní do postižených obcí, za což jim patří naše poděkování.

   Největší akce v roce 1999 je revitalizace Pastvisek, probíhá odbagrování usazeného bahna, zvětšení vodní plochy a úprava břehů. Všechny práce si rybáři dělají svépomocí a největší zásluhy na realizaci celého projektu má pan Alois Oulehla, který celou akci řídil. Na počátku tohoto roku opět probíhají volby nového výboru a do čela je zase zvolen pan Volšanský. Ten však koncem roku umírá a jeho místo je zvolen pan Alois Oulehla (nar. 1948).

   V roce 2000 má organizace 517 členů, začíná platit nový zákon o rybářství, kterým se rybářské stáži přiznává statut veřejného činitele. Dokončuje se oprava Pastvisek, vysazuje se tráva, stromy a dokončuje příjezdová cesta. Hlavní akcí roku 2001 byla oprava klubovny. Pan Oulehla obhájil pozici předsedy i ve volbách v roce 2002. Organizace má 586 členů. V květnu se konaly závody v lovu ryb udicí v Doloplazích, vyhrál je Matouš Pecina. Sponzoři a výbor věnovali ceny za 10.600.-Kč.

  V roce 2003 má rybářská organizace 562 členů a hlavní akcí je oprava komorového rybníka v Doloplazích. Do klubovny si rybáři pořizují počítač. V roce 2004 má organizace 548 členů a v horkém a suchém srpnu dochází k velké havárii na Porážce. V důsledku kyslíkového deficitu se zadusily všechny ryby. Ale všechno zlé je pro něco dobré. Rybáři iniciovali opravu jezu na Broděnce, došlo ke zvýšení její hladiny o 25 cm, čímž bylo umožněno napouštění Porážky čistou vodou přes Mlýnský náhon a Žlebůvku.

   V roce 2005 má organizace 562 členů a v nových volbách výboru je za předsedu zvolen pan Karel Korvas (nar. 1960). Začíná se čistit Mlýnský náhon, tak aby se v něm mohly chovat ryby. V roce 2006 má organizace 600 členů a hospodaří se ziskem 34.806.- Kč. Pokračují práce na Mlýnském náhonu a kupují automobil Lada –Niva. V roce 2007 má organizace 488 členů, do revírů se vysazují ryby za 254.629.- Kč. V červnu je povoleno napuštění Mlýnského náhonu na zkušební dobu jeden rok.

  V březnových volbách roku 2008 obhajuje post předsedy pan Korvas a organizace má 416 členů. Opět nastávají potíže s napouštěním Porážky. Při častých přívalových deštích dochází k zanášení koryta Žlebůvky před stavidlem a občané v tom vidí příčinu vylévání rozvodněného potoka. Dochází tedy k dohodě, že stavidlo bude trvale spuštěno a Žlebůvka se zahradí jen na dobu nezbytně nutnou k napuštění rybníka.

   V květnu 2009 se konají velmi úspěšné závody mladých rybářů na rybníku v Tištíně, kterých se účastnilo 28 dětí a vyhrál Martin Svozil z Němčic n/H. Cena kompletních papírů potřebných k rybaření na mimopstruhových vodách Moravského rybářského svazu je pro tento rok 1280.- Kč. V dubnu se rybářům podařilo koupit větší část rybníku v Unčicích a je to první voda, kterou místní organizace vlastní. Začátkem roku probíhá další část rekonstrukce klubovny, zavádí se voda a pořizují nové odpady. Organizace má 400 členů.

  Koncen roku 2009 začínají oslavy 70. výročí organizovaného rybářského sportu na němčicku. Před vánoci pořádáme večírek pro zasloužilé členy, který sklidil velký úspěch. Oslavy pokračují předáním čestných odznaků na VČS na jaře 2010 a vrcholí mimořádně úspěšnou rybářskou veselicí " Petrova noc", která proběhla v červenci a sklidila veliký, pozitivní ohlas nejenom u členů spolku.

  V roce 2011 jsme především dokončili jednání o rybníku v Unčicích a definitivní výsledek je takový, že celý rybník, pozemky pod rybníkem a v přilehlém okolí jsou majetkem organizace. Je to historicky první rybník, který kompletně patří spolku. K poslednímu dni roku 2011 měla naše organizace 388 členů.

  Nejdůležitější událostí roku 2012 byla, bezesporu, otrava na Hané. Do vody se dostala neznámá látka (zřejmně hnojivo), která postupně udusila všechny ryby v toku od Hoštic až po ústí do Moravy. Pachatel se nenašel, škoda dosáhla částky 51.630.- Kč. V roce 2012 ná spolek 383 členů.

   V současnosti němčičtí rybáři hospodaří na těchto vodách: tok Broděnky a Hané, rybníky Za Porážkou, Pastviska, Doloplazy I a II, Tetětice Horní a Spodní, Slížany, Ovčáček, Těšice, Tištín, Unčice, Počenice a kamenolom Hradčany, což činí cca 30 hektarů vodní plochy.

                                                                                                                                                                                           Zpracoval kronikář MO Pavel Holub.

 

TOPlist